www.soen.pl
        ul. Droga Łąkowa 57 A, 86-300 Grudziądz 

 

O firmie

 

Referencje

 

Kontakt

    

HISTORIA SPÓŁKI

         Tradycje Spółki sięgają roku 1894, kiedy to w Grudziądzu powstała pierwsza elektrownia.
W okresie międzywojennym elektrownia grudziądzka była jedynym dostawcą energii dla Grudziądza i okolic, co zaowocowało jej dynamicznym rozwojem i wzrostem zatrudnienia
. Zniszczenia wojenne postawiły pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pod kierunkiem inżyniera Wagnera podjęto odbudowę elektrowni. Początkowo odbudowano tylko dwa pierwsze kotły, ale z upływem czasu odbudowano również trzeci. Ostatecznie moc zainstalowana elektrowni wyniosła 7,3 MW.
W latach pięćdziesiątych powstał projekt uruchomienia w elektrowni gospodarki skojarzonej, polegającej na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej, jednak ze względu na przestarzałą infrastrukturę techniczną nie udało się go zrealizować.
Mimo powiększania obszaru, który obsługiwany był przez zakład, produkcja energii cieplnej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych była deficytowa.
Modernizacja zakładu w latach osiemdziesiątych (unowocześnienie kotłów, nowa technologia rozładunku węgla, nowe zmiękczalnie wody) spowodowała, że produkcja energii cieplnej stała się opłacalna.
W 1992 roku w związku z trudną sytuacją ekonomiczną głównych odbiorców ciepła, drastycznie ograniczono jego produkcję, co stanowiło zagrożenie dla bytu Wydziału Ciepłownia. Dlatego pod kierunkiem Zakładu Energetycznego Toruń z dniem 22 stycznia 1993 roku Wydział Ciepłownia został przekształcony w spółkę „Zakład Energetyczny Toruń – Ciepłownia Grudziądz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
29 stycznia 1993 roku Spółka uzyskała wpis w rejestrze handlowym, prowadzonym przez V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Toruniu.
1 lutego 1993 roku ciepłownia rozpoczęła działalność już jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Energetyczny Toruń - Ciepłownia Grudziądz”.
W 1995 roku ciepłownia obchodziła 100-lecie istnienia. Uroczystość oficjalna odbyła się dnia 10 września 1995 roku w budynku NOT w Grudziądzu.
W 1996 roku podwyższono kapitał zakładowy Spółki do 100.000 zł (początkowo wynosił on 80.000 zł).
1 października 1998 roku nastąpiła formalna likwidacja kotłowni spowodowana spadkiem zapotrzebowania na energię cieplną, jak i brakiem zainteresowania projektem budowy nowej kotłowni.

W dniu 18 grudnia 2002 roku nadano Spółce certyfikat ISO 9001:2000 dla następujących działalności:

  • wykonawstwo i remonty urządzeń i sieci energetycznych SN i nn
  • usługi sprzątania
  • ochrony
  • hotelarstwa

7 lipca 2003 roku Spółka została wpisana pod nr 0000166511 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
W 2004 roku w przedsiębiorstwie wdrożono system oparty na PN 18001:2004 dotyczący BHP oraz uzyskano certyfikat w tym zakresie.
W tym samym roku uchwałą Zgromadzenia Wspólników podwyższono kapitał zakładowy Spółki do kwoty 1.000.000 zł.
Od dnia 7 czerwca 2006 roku Spółka występuje pod nazwą SOEN Sp. z o.o.

Akt powołania Spółki. Umowa Spółki

W dniu 22 stycznia 1993 roku została sporządzona w formie aktu notarialnego Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej stosownie do przepisów art. 158 i następnych Kodeksu Handlowego, Repertorium A nr 339/1993.
Wpis do Rejestru Handlowego działu BRH 1384 nastąpił zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy dnia 29 stycznia 1993 roku.
Postanowieniem z dnia 7 lipca 2003 roku Spółka wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166511.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 czerwca 2006 wykreślono w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców firmę, pod którą działała Spółka od 22 stycznia 1993 roku „Zakład Energetyczny Toruń – Ciepłownia Grudziądz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wpisano nową firmę, pod którą obecnie działa Spółka - SOEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Wstecz


Strona główna