Oferta

Specjalizujemy się w tworzeniu i odtwarzaniu pasów technicznych oraz utrzymaniu terenów zewnętrznych obiektów infrastruktury przesyłowej: elektroenergetycznej i gazowniczej poprzez wycinkę i redukcję zadrzewienia w pobliżu linii elektroenergetycznych i gazowniczych, karczowanie
i frezowanie, utylizację urobku, oraz koszenie trawy, mechaniczne i chemiczne usuwanie chwastów, oczyszczanie kanalizacji i rowów, odśnieżanie dachów i placów, a także inne prace porządkowe w obrębie stacji elektroenergetycznych i gazowniczych.

W ramach tej grupy usług oferujemy również usuwanie i redukcję zadrzewienia, wykaszanie poboczy i inne prace w pasach dróg , rekultywację terenów zielonych, prześwietlanie drzew i krzewów ozdobnych, nasadzenia zastępcze i inne nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych, zakładanie i pielęgnację trawników.

Wykonujemy również zewnętrzne prace zimowe, tj. odśnieżanie dachów i placów, wywóz śniegu, utrzymanie chodników i parkingów, posypywanie piaskiem, solą zewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

Pracujemy przy użyciu najlepszego, certyfikowanego sprzętu z zastosowaniem specjalistycznych technik. Nasi pracownicy i partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje , poparte odpowiednimi uprawnieniami, zaświadczeniami i kursami.

Proponujemy Państwu kompleksowe usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, schodów, hal produkcyjnych, technicznych i przemysłowych, sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, mycie okien, również z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i na wysokościach, profilaktykę antypoślizgową w miejscach o szczególnym niebezpieczeństwie wypadku, mycie i szorowanie mocno zabrudzonych powierzchni i starych zabrudzeń, sprzątanie pomieszczeń specjalnych, ze specyficznymi zabrudzeniami od olejów, paliw czy kamienia.

Pracujemy tylko na certyfikowanym sprzęcie, z kadrą posiadającą niezbędna wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia, w tym poświadczenia dostępu do informacji niejawnych i bezpieczeństwa przemysłowego.

W ramach tej grupy usług realizujemy specjalistyczne prace inwestycyjne i remontowe w zakresie naprawy infrastruktury elektroenergetycznej, w tym naprawę fundamentów słupów linii wysokich i najwyższych napięć, naprawę i malowanie konstrukcji słupów, naprawę i pomiary uziemień. W ramach usług budowlanych specjalizujemy się w realizacji budowy, modernizacji i remontów budynków, budowli i obiektów z zakresu infrastruktury wojskowej.

Posiadamy stosowne poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego.

Od wielu lat zajmujemy się ochroną obiektów przemysłowych, w tym wpisanych na listę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

Posiadamy wymagane koncesje, a nasza kadra wszystkie niezbędne uprawnienia, w tym zawodzie.